นายยงจรูญ ภู่ตระกูล

  • Home
  • นายยงจรูญ ภู่ตระกูล

นายยงจรูญ ภู่ตระกูล

-การศึกษา-

นายยงจรูญ ภู่ตระกูล นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ประสบการณ์-

มีประสบการณ์การทำงานด้านอรรถคดี มากว่า 25 ปี ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีสถาบันการเงิน และการฟื้นฟูกิจการ

-ความเชี่ยวชาญ-