เยาวลักษณ์ สุลีสถิระ

  • Home
  • เยาวลักษณ์ สุลีสถิระ

เยาวลักษณ์ สุลีสถิระ

-การศึกษา-

เยาวลักษณ์ สุลีสถิระ  สำเร็จการศีกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิติศาสตร์มหาบัณทิต สาขาวิชากฏหมายมหาชน จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และเนติบัณฑิตไทย

-ประสบการณ์-

มีประสบการณ์ด้านให้คำปรึกษาและว่าความ งานคดีแพ่งและคดีปกครองสำคัญหลายคดี ตลอดจนการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ และยังเป็นผู้ร่วมคณะทนายความในคดีอาญาของ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญ เช่น คดีกล้ายาง, คดีรถดับเพลิง คดีกรุงไทย

นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์ อีกด้วย

นางสาวเยาวลักษณ์ฯ ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารด้วย

-ความเชี่ยวชาญ-