นายธีรพล ปะพะลา

  • Home
  • นายธีรพล ปะพะลา

นายธีรพล ปะพะลา

-การศึกษา-

นายธีรพล ปะพะลา  สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลััยรามคำแหง

-ประสบการณ์-

เคยเป็นเจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโสประจำ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบันปฏิบัติงานทั้งที่ปรึกษากฎหมายและการดำนินคดีทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง รวมทั้งคดีอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านนิติกรรมสัญญา สัญญาภาครัฐ สัมปทานกิจการโทรคมนาคม กฎหมายองค์กรธุรกิจ และอสังหาริมทรัพย์

-ความเชี่ยวชาญ-