นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง

  • Home
  • นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง

นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง

การศึกษา

นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเนติบัณทิตไทยและปริญญาโททางกฎหมาย University of Florida, School of Law, USA.

ประสบการณ์

นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง มีประสบการณ์งานวิชาชีพที่ยาวนานจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเคยดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส ผ่านการปฏิบัติงานทั้งดดีแพ่ง และคดีอาญา และได้ทำหน้าที่ในการทำสำสัญญาสำคัญๆ ของหน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ หลายกรณีในการดำเนินวิชาชีพทางกฏหมายภาคเอกชน ได้ทำงานทั้งในด้านการให้้คำปรึกษา และด้านดำเนินอรรถคดี ทั้งทางอาญาและแพ่งพาณิชย์ และยังเป็นสมาชิก และอดีตประธานสมาคมสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (Chairman of THE CHARTERED INSTITUTE OF ARBITRATORS) สาขาประเทศไทย อีกด้วย

ด้านวิชาการ

นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง งานทางวิขาการโดยเป็นผู้บรรยาย วิชากฎหมายองค์กรธุรกิจ และกฎหมายธนาคาร และสถาบันการเงินให้แก่ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาจารย์พิเศษวิชากฎหมายแพ่ง และอาญา โรงเรียนนายร้อยสามพรานและอดึตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อีกด้วย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด