นายธนพัฒก์ จันทร์เจริญสิน

  • Home
  • นายธนพัฒก์ จันทร์เจริญสิน

นายธนพัฒก์ จันทร์เจริญสิน

-การศึกษา-

นายธนพัฒก์ จันทร์เจริญสิน  สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เนติบัณทิตไทย และ Master of Commercial Laws จาก Monash University, Australia

-ประสบการณ์-

นายธนพัฒน์ฯ รับผิดชอบทั้งงานด้านอรรถคดี อนุญาโตตุลาการ คดีปกครอง และงานด้านนิติกรรมสัญญา และการให้คำปรึกษา

-ความเชี่ยวชาญ-