นายสุวิทย์ อึ้งภาดร

  • Home
  • นายสุวิทย์ อึ้งภาดร

นายสุวิทย์ อึ้งภาดร

-การศึกษา-

นายสุวิทย์ อึ้งภาดร นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเนติบัณฑิตไทย

-ประสบการณ์-

ทำงานด้านคดีความมากว่า 25 ปี โดยมีความชำนาญทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา รวมทั้งคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

-ความเชี่ยวชาญ-