นายสุเมธ แผลงประพันธ์

  • Home
  • นายสุเมธ แผลงประพันธ์

นายสุเมธ แผลงประพันธ์

-การศึกษา-

นายสุเมธ แผลงประพันธ์  สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ประสบการณ์-

รับผิดชอบงานด้านคดีความ โดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับ การฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีแรงงาน มากว่า 20 ปี นอกจากนี้ นายสุเมธฯ ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญการดำเนินการชั้นบังคับคดี และได้ขึ้นทะเบียนเป็นทนายความ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ และเอกสารอีกด้วย

ความเชี่ยวชาญ