ศรัณย์พร แก้วประสิทธิ์

  • Home
  • ศรัณย์พร แก้วประสิทธิ์

ศรัณย์พร แก้วประสิทธิ์

-การศึกษา-

ศรัณย์พร แก้วประสิทธิ์  สำเร็จการศีกษานิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์มหาบัณทิต สาขาวิชากฏหมายธุรกิจระหว่างประเทศ จาก Middlesex University ประเทศ อังกฤษ และเนติบัณฑิตไทย

-ประสบการณ์-

มีประสบการณ์ด้านอรรถคดีและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน องค์กรของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของเอกชนในด้านกฎหมายทั่วไปและ กฎหมายที่เกี่ยว กับการเงิน การควบรวมกิจการ เงินกู้โครงการ (Project Finance) และยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นทนายผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารด้วย

-ความเชี่ยวชาญ-