นายรัฐกรณ์ นิ่มวัฒนา

  • Home
  • นายรัฐกรณ์ นิ่มวัฒนา

นายรัฐกรณ์ นิ่มวัฒนา

ที่ปรึกษากฏหมายอาวุโส สำนักงานกฏหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

-การศึกษา-

นายรัฐกรณ์ นิ่มวัฒนา นิติศาสตร์บัญฑิต(เกรียตินิยม) จาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเนติบัณฑิตไทยนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย TEXAS ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยผ่านการอบรมหลักสูตร STANFORD EXECUTIVE PROGRAM, GUADUATE SCHOOL OF BUSINESS มหาวิทยาลัย STANFORD สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงวิทยาลัยปกครอง กระทรวงมหาดไทย นักบริหารยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และการฝึกอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครอง ในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า

-ประสบการณ์-

ก่อนเข้าร่วมงานในสำนักงาน นายรัฐกรณ์ฯ เคยเป็นนิติกร กรมสรรพากร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อัยการจังหวัดภูเก็ต อัยการพิเศษ กองที่ปรึกษาสำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด ผู้ช่วยว่าการด้านกฎหมายและด้านระบบข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย เคยเป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อนุกรรมการและกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของหน่วยราชการ สถาบันการเงิน และธนาคารหลายแห่ง

-ความเชี่ยวชาญ-