นายภูริช ฦๅไชย

  • Home
  • นายภูริช ฦๅไชย

นายภูริช ฦๅไชย

การศึกษา

นายภูริช ฦาไชย สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์

นายภูริช  ฦๅไชย รับผิดชอบงานด้านนิติกรรมสัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาและคดีแพ่งทั่วไป

ด้านวิชาการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักงานกฏหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด