ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

  • Home
  • ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

การศึกษา

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีธรรมศาสตร์บัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง และสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเคมบริจด์ ท่านยังเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตอังกฤษ (Gray’s Inn) และได้รับประกาศนียบัตรทางกฎหมายระหว่างประเทศ Council of Legal Education กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษอีกด้วย

นอกจากนี้ท่านยังได้รับปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน พ.ศ. ๒๕๓๕ จากคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอีกด้วย

ประสบการณ์

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านวิชาชีพกฎหมายหลากหลายด้านเคยผ่านงานกฎหมายมาแล้วในทุกลักษณะ ทั้งในด้านงานอรรถคดีเมื่อครั้งเป็นอัยการสังกัดกรมอัยการ กระทรวงมหาดไทย ด้านการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายอันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเมื่อครั้งรับราชการอยู่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และรวมทั้งงานในด้านการพิจารณายกร่างกฎหมายเมื่อครั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญัติอีกด้วย

ด้านวิชาการ

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายวิชากฎหมายในสถาบันกฎหมายที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง อาทิ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มีผลงานเป็นตำรากฎหมายและบทความทางวิชาการจำนวนมาก อาทิ คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. ๒๔๘๑ คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ปัจจุบันนี้ ได้มอบหมายให้นายไพโรจน์ วายุภาพ อดีตประธานศาลฎีกาเป็นผู้ทำการปรับปรุง เป็นต้น

ด้วยเหตุที่ท่านมีประสบการณ์งานกฎหมายในทุกลักษณะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ท่านจึงเป็นนักกฎหมายผู้มีประสบการณ์เชิงลึกและความเชี่ยวชาญรอบด้าน และเมื่อท่านก่อตั้งบริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๔ ท่านจึงได้นำความรู้และประสบการณ์ของท่านมาเผยแพร่ในฐานะทนายความที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ความเห็นทางกฎหมายของท่านมีความสมดุลระหว่างทฤษฎีทางกฎหมายและความเชี่ยวชาญที่เกิดจากการทำงานภาคปฏิบัติมากว่า ๒๐ ปี และเนื่องจากท่านมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้านคดีอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายมหาชน ทำให้สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส ได้รับมอบหมาย  ให้ทำหน้าที่เป็นทนายความแก้ต่างในคดีสำคัญมากมาย รวมถึงคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และยังได้รับมอบหมายเป็นที่ปรึกษากฎหมายในเรื่องระเบียบข้อบังคับของ ทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐต่อเอกชน การบริหารงานบุคคลและงานวินัยและนิติการเจ้าหน้าที่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง อาทิเช่น มหาวิทยาลัยรัฐ องค์การมหาชน และส่วนราชการต่างๆ นอกจากนี้ สำนักงานฯ ของท่านยังเชี่ยวชาญด้านคดีความและข้อพิพาททางธุรกิจ ทั้งในด้านกฎหมายการเงินการธนาคาร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้บริการทั้งในด้านการเจรจาระงับข้อพิพาทางเลือก เช่น การประนีประนอมยอมความ รวมทั้งการเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการด้วย