นายปรีชา ส่งสัมพันธ์

  • Home
  • นายปรีชา ส่งสัมพันธ์

นายปรีชา ส่งสัมพันธ์

การศึกษา

นายปรีชา ส่งสัมพันธ์ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบัญชีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย MCL., Georgetown University และ LL.M., University of Michigan, USA.

ประสบการณ์

นายปรีชา ส่งสัมพันธ์ เช่นเดียวกับผู้อาวุโสของสำนักงานฯหลายท่าน นายปรีชาฯมีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายมายาวนาน เคยรับราชการที่กรมสรรพากร จากนั้นได้โอนย้ายมายังกรมอัยการและดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น อัยการจังหวัด อัยการอุทธรณ์ รองอัยการพิเศษประจำเขต 9 และอัยการพิเศษกองที่ปรึกษา เคยเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จึงมีประสบการณ์ด้านงานสัญญาภาครัฐและการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา ก่อนที่จะมาร่วมงานกับสำนักงานฯ นายปรีชาฯ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้านวิชาการ

นายปรีชา ส่งสัมพันธ์ เป็นที่ปรึกษากฎหมายและทนายความในคดีแพ่งและคดีอาญาเชี่ยวชาญด้านคดีปกครองและคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ นอกจากนี้ยังเป็นผู้บรรยายพิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพอีกด้วย

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท สำนักงานกฏหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด