นายพิเชฐ กิตตินิวิเวศน์กุล

  • Home
  • นายพิเชฐ กิตตินิวิเวศน์กุล

นายพิเชฐ กิตตินิวิเวศน์กุล

-การศึกษา-

นายพิเชฐ กิตตินิวิเวศน์กุล  สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณทิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเนติบัณฑิตไทย

-ประสบการณ์-

มีประสบการณ์งานวิชาชีพมากว่า 30 ปี รับผิดชอบด้านการดำเนินคดีทั่วไป คดีอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งคดีเกี่ยวกับสถาบันการเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์และคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

-ความเชี่ยวชาญ-