พรรณวดี ตันติกุลวิจิตร

  • Home
  • พรรณวดี ตันติกุลวิจิตร

พรรณวดี ตันติกุลวิจิตร

การศึกษา

พรรณวดี ตันติกุลวิจิตร สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย และ Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

พรรณวดี ตันติกุลวิจิตร ก่อนที่จะร่วมงานกับสำนักงานฯ เป็นผู้มีประสบการณ์วิชาชีพ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร ผ่านการทำงานร่วมกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยดำเนินคดีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ด้านวิชาการ

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล
คอนซัลแตนท์ซี จำกัด