นายณัชภูเมศร์ บำรุง

  • Home
  • นายณัชภูเมศร์ บำรุง

นายณัชภูเมศร์ บำรุง

-การศึกษา-

นายณัชภูเมศร์ บำรุง  สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณทิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา

-ประสบการณ์-

นายณัชภูเมศร์ฯ รับผิดชอบงานอรรถคดี ทางแพ่ง ทางอาญา และคดีอนุญาโตตุลาการ

-ความเชี่ยวชาญ-