นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร

  • Home
  • นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร

นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร

-การศึกษา-

นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ เนติบัณฑิตไทย

-ประสบการณ์-

ปฏิบัติงานด้านหุ้นส่วนบริษัทกฎหมายการค้าและการลงทุน เป็นทนายความผู้รับรองสิทธิบัตร และผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรวม ทั้งเป็น ตัวแทนสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ อีกด้วย

-ความเชี่ยวชาญ-