นายกิตติพนธ์ เชาวลิต

  • Home
  • นายกิตติพนธ์ เชาวลิต

นายกิตติพนธ์ เชาวลิต

-การศึกษา-

นายกิตติพนธ์ เชาวลิต  สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ประสบการณ์-

ปฏิบัติงานด้านการดำเนินคดีทั่วไป และ นิติกรรมสัญญา อสังหาริมทรัพย์ การขอรับการส่งเสริมการลงทุน และการทำงานของบุคคลต่างด้าว

-ความเชี่ยวชาญ-