นายจงกล วิสุทธิสิงห์

  • Home
  • นายจงกล วิสุทธิสิงห์

นายจงกล วิสุทธิสิงห์

-การศึกษา-

นายจงกล วิสุทธิสิงห์  สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ประสบการณ์-

นายจงกลฯ มีประสบการณ์การทำงานกับธนาคารพาณิชย์ ปฏิบัติงานด้านพิธีการสินเชื่อ และการบริหารชหนี้กลุ่มพิเศษ ทำให้มีความรุ้ความเข้าใจด้านการเงิน การธนาคาร และนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ รวมตลอดถึงการดำเนินคดีแพ่ง และคดีอาญาทั่วไป รวมทั้งคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และคดีที่พิพาทเกี่ยวกับกับสัญญาทางปกครอง

-ความเชี่ยวชาญ-