งานปรึกษา (Consulting)

นอกจากการเป็นผู้นำด้านการดำเนินคดีความและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายทั้งปวงแล้ว สำนักงานฯ ยังให้บริการทางกฎหมายในหลายๆ ด้าน ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจและธุรกรรมเกือบทุกประเภท ได้แก่ ด้านการเงินและการธนาคาร ด้านหุ้นส่วนและบริษัท ด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ งานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาทุกประเภท สัญญาภาครัฐและสัมปทานต่างๆ ด้านภาษีอากร ด้านการแรงงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านโทรคมนาคม ด้านงานล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของกิจการ (Legal Due Diligence) การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) การแปรสภาพรัฐวิสาหกิจ (Privatization) การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชน รวมถึงการจดทะเบียนนิติกรรมต่างๆ ตลอดจนการดำเนินคดีทางศาลและอนุญาโตตุลาการ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ฯลฯ

กฎหมายธุรกิจ

กฎหมายธุรกิจ (Corporate and Compliance)

ให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเริ่มต้นประกอบธุรกิจทุกประเภท การให้บริการจดทะเบียนตั้งนิติบุคคลทั้งประเภทห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด
รวมทั้งการยกร่างระเบียบข้อบังคับบริษัท สัญญาผู้ถือหุ้นสัญญาร่วมทุน ฯลฯ นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเจรจาทางธุรกิจการจัดทำสัญญาธุรกิจ
ซึ่งรวมถึงการวางระบบนิติกรรมสัญญา การยกร่างและจัดทำนิติกรรมสัญญาทางธุรกิจการค้า การตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาทุกประเภท ให้แก่บุคคล นิติบุคคลและวิสาหกิจทุกประเภท รวมทั้งการยื่นเอกสารต่อกระทรวงพาณิชย์

กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล

กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล (Individual Law)

รับให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับสถานะของบุคคลในครอบครัว เช่น การรับรองความเป็นบุตร การตั้งผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้ปกครองของบุคคลผู้หย่อนความสามารถ การวางแผนและจัดทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินภายในครอบครัว รวมทั้งการทำพินัยกรรม การจัดการมรดก และรวมถึงการร้องขอสัญชาติไทยให้แก่บุคคลต่างด้าว

กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตทำงาน และการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตทำงาน และการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (Working and Business Investment of Alien)

ให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว รวมทั้งรับดำเนินการจัดทำเอกสารและดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอออกใบอนุญาตทำงานให้แก่คนต่างด้าว นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รวมถึงการคำนวณทางการเงินเพื่อการขอรับการส่งเสริมการลงทุน การจัดทำเอกสาร การประสานงานในการขออนุมัติต่างๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย เช่น การขออนุมัตินำเข้าเครื่องจักร หรือวัตถุดิบ การขออนุญาตทำงาน หรือวีซ่าอีกด้วย

กฎหมายมหาชน

กฎหมายมหาชน (Public Law)

การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายมหาชน ได้แก่ การให้ความเห็นหรือตอบข้อหารือในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และ/หรือกฎหมายมหาชนอื่นๆ ทุกประเภท เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร การขอออกใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐ
กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ) รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของภาครัฐว่าด้วยการบริหารงานบุคคล นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังรับเป็นตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจไปติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงการรับมอบอำนาจไปดำเนินการยื่นเรื่องร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่มีอำนาจพิจารณา

 

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (Labor Law and Human Resource Consultation)

การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานไม่ว่าจะเป็นกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ รวมทั้งกฎหมายแรงงานตามระเบียบข้อบังคับของภาครัฐว่าด้วยการบริหารงานบุคคล รับเป็นตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจของนิติบุคคล หรือบุคคลทั้งในฐานะนายจ้าง หรือลูกจ้าง ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ยกร่างระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานยกร่างสัญญาจ้าง แรงงาน ข้อตกลงเลิกจ้าง รับเป็นที่ปรึกษาประจำให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ สำนักงานฯยังรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้านแรงงานทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าระงับข้อพิพาทแรงงาน การสอบสวนทางวินัยพนักงาน การใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายจ้าง สหภาพแรงงาน และการดำเนินกระบวนในองค์กรพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามกฎหมายทุกประเภท

งานตรวจสอบสถานะของธุรกิจ

งานตรวจสอบสถานะของธุรกิจ (Corporate Due Diligence)

รับดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะของบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ทั้งในด้านกฎหมาย และการเงิน (ทรัพย์สิน และหนี้สิน) จัดทำเอกสารรายงานผลการตรวจสอบและความเห็นเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจและเพื่อการประเมินมูลค่าการซื้อขายธุรกิจ

งานทรัพย์สินทางปัญญา

งานทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)

รับให้คำปรึกษา และจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท เช่น การจดแจ้งงานอันมีลิขสิทธิ์ การจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการออกแบบผลิตภัณฑ์ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการต่ออายุเครื่องหมายการค้า การตรวจค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ตอบข้อหารือในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท การจัดทำสัญญาเกี่ยวกับการจำหน่ายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท และรับเป็นตัวแทนในการดำเนินการตามขั้นตอนในการในการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา

 

การให้บริการรับรองลายมือชื่อ และเอกสาร

การให้บริการรับรองลายมือชื่อ และเอกสาร (Notarial Services)

สำนักงานฯ ให้บริการรับรองเอกสาร รับรองคำแปลของเอกสาร รับรองลายมือชื่อบุคคล ลายมือชื่อกรรมการ รับรองฐานะนิติบุคคลตำแหน่ง และอำนาจของผู้ลงลายมือชื่อในเอกสารเพื่อนำไปใช้ทั้งในและนอกประเทศ ใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอศึกษาต่อต่างประเทศ
โดยทนายความผู้มีใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย (Notarial Services Attorney)