นายชาตรี ส่งสัมพันธ์

  • Home
  • นายชาตรี ส่งสัมพันธ์

นายชาตรี ส่งสัมพันธ์

-การศึกษา-

นายชาตรี ส่งสัมพันธ์ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขากฎหมายอาญา) และเป็นเนติบัณฑิตไทย

-ประสบการณ์-

นายชาตรีฯ เคยปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้บริษัทชั้นนำหลายบริษัท และบริษัทข้ามชาติอีกหลายแห่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านสัญญาการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายวัตถุอันตราย กฎหมายธุรกิจ และมีความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง อนุญาโตตุลาการ คดีล้มละลาย และเคยมีประสบการณ์เคยถูกยืมตัว (Secondment Project) ให้ไปปฏิบัติงานให้กับบริษัทญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังเคยเป็นผู้บรรยายพิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงในหัวข้อบรรยาย เรื่องการจัดทำสัญญาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

-ความเชี่ยวชาญ-