นายเอก ยิ้มฉาย

  • Home
  • นายเอก ยิ้มฉาย

นายเอก ยิ้มฉาย

-การศึกษา-

นายเอก ยิ้มฉาย สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ประสบการณ์-

นายเอกฯ มีผลงานทางวิชาการในฐานะผู้ช่วยทำการวิจัยทางกฏหมายหลายโครงการ และใบปัจจุบันเป็นทนายดำเนินคดีทางแพ่ง และทางอาญาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นพิเศษ

-ความเชี่ยวชาญ-