งานอรรถคดีความและการอนุญาโตตุลาการ

บริการด้านงานอรรถคดีความและการอนุญาโตตุลาการ  เรามีทีมนักกฎหมายที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงาน ที่พร้อมจะช่วยท่านได้อย่างเต็มที่
 • การดำเนินคดีในชั้นศาล (Litigation)
 • การระงับข้อพิพาทนอกศาล(Alternative Dispute Resolution)
 • การบังคับคดี และการขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย (Legal Enforcement and Bankruptcy)
 • การดำเนินคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน (Enquiry)
 • การดำเนินคดีปกครอง(Advocacy at Administrative Court)
 • การดำเนินคดีในชั้นศาล

  การดำเนินคดีในชั้นศาล ได้แก่ การจัดเตรียมคำคู่ความ การดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาล ซึ่งรวมถึงการสืบพยานและการไต่สวน การมีคำร้อง คำขอ หรือคำแถลง เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษา ในข้อพิพาททางแพ่ง หรืออาญาหรือมีคำสั่งใดๆ อันมีผลต่อสถานภาพของผู้ร้องขอ หรือผู้อื่นหรือทรัพย์สินของผู้ร้องขอหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นคำขอฝ่ายเดียวหรือเป็นคดีมีข้อพิพาท เช่นการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก  ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้อง หรือบุคคลใดเป็น ผู้อนุบาล ผู้ปกครองบุตร เป็นต้น

  รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ทั้งคดีแพ่งและอาญา คดีของสถาบันการเงิน คดีของศาลชำนัญพิเศษ อาทิ คดีแรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีการค้าระหว่างประเทศ คดีเด็กและเยาวชน คดีครอบครัว คดีล้มละลาย ด้วยทีมทนายความที่มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีที่มีข้อยุ่งยาก ทุนทรัพย์สูง และมีข้อเท็จจริงและเอกสารจำนวนมาก และเรายังให้ความสำคัญต่อการดำเนินการในขั้นตอนยุติข้อพิพาทก่อนการฟ้องร้องดำเนินคดีชั้นศาล (Pre-litigation)เพื่อให้ลูกความได้รับประโยชน์สูงสุด

 • การระงับข้อพิพาทนอกศาล

  การระงับข้อพิพาทนอกศาล และการระงับข้อพิพาททางเลือก หมายถึง การระงับข้อพิพาทโดยทางอื่นนอกจากการใช้สิทธิฟ้องร้องบังคับคดีในศาล อาทิเช่น การเจรจา (Negotiation) การไกล่เกลี่ย (Mediation) การประนีประนอมข้อพิพาท (Conciliation) และการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เป็นต้น

  ทนายความของเรามีประสบการณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก ไม่ว่าจะเป็นการประนีประนอมยอมความ (Settlement) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท Mediation)  รวมทั้งการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ภายใต้ข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการต่างๆ อาทิ Thai Arbitration Institute (TAI) Thailand Arbitration Center (THAC) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) UNCITRAL และ ICC เป็นต้น

 • การบังคับคดี และการขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย

  การบังคับคดี คือ การดำเนินการตามกฎหมายเพื่อบังคับลูกหนี้ให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยทั่วไปนั้นหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับชำระหนี้หรือค่าเสียหายเป็นตัวเงิน จะกระทำได้โดยการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ส่วนในกรณีที่ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย เจ้าหนี้ไม่อาจฟ้องร้องบังคับคดีกับลูกหนี้รายนั้นตามขั้นตอนและวิธีการปกติได้แต่จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งแต่งตั้งโดยคำสั่งศาล เพื่อให้มีหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้และตรวจสอบคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้แต่ละราย เมื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว ในฐานะเจ้าหนี้มีหน้าที่ตามกฎหมายในการช่วยเหลือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความชอบด้วยกฎหมายของคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายอื่นๆ

  ทนายความของเรามีประสบการณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำนินการบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในศาลไทย การดำเนินกระบวนการเพื่อขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายตลอดจนการดำเนินกระบวนการตามกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลายด้วย

 • การดำเนินคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน

  การดำเนินคดีอาญานั้น นอกจากผู้เสียหายจะสามารถฟ้องคดีด้วยตนเองแล้ว ยังสามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจที่มีอำนาจรับเรื่องร้องทุกข์ได้ด้วย และเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจรับเรื่องร้องทุกข์ใดๆ ไว้แล้วก็จะดำเนินการสอบสวนไปตามหลักวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการสอบสวน ก่อนจะสรุปสำนวนการสอบสวนพร้อมทำความเห็นเสนอต่อพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้อง หรือไม่ฟ้องต่อไป ในชั้นนี้ผู้เสียหายหรือตัวความ มีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่ทำได้เพื่อนำส่งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ เข้าให้ปากคำในฐานะผู้เสียหายให้เบาะแสเพิ่มเติมถึงพยานบุคคล พยานวัตถุ หรือพยานเอกสารใดๆ อันอาจเป็นประโยชน์แก่รูปคดี ซึ่งต้องอาศัยอำนาจเจ้าพนักงานตำรวจในการรวบรวมแสวงหา

  สำนักงานฯรับดำเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวนของพนักงานตำรวจประกอบด้วย การดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำเอกสารประกอบการร้องทุกข์กล่าวโทษ และดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจ รวมทั้งนำผู้เสียหายและพยานเข้าให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวน รวมทั้งรับให้คำปรึกษาและเป็นทนายความให้แก่ผู้ถูกกกล่าวหาในชั้นพนักงานสอบสวน ให้บริการในการให้คำปรึกษา รวบรวมข้อเท็จจริง จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงและให้ปากของผู้ถูกกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน ตลอดจนเข้าร่วมและนำตัวผู้ถูกกล่าวหาและพยานเข้าให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวน

 • การดำเนินคดีปกครอง

  นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ขึ้นใช้ ประเทศไทยก็กลายเป็นระบบศาลคู่ มีการแยกคดีปกครองออกจากเขตอำนาจของศาลยุติธรรม ซึ่งการดำเนินคดีในศาลปกครองนั้นจะใช้ระบบไต่สวนและมีวิธีพิจ
  ารณาคดีที่แตกต่างจากไปจากการดำเนินคดีในศาลยุติธรรมเป็นอย่างมาก

  สำนักงานกฎหมายคนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส ได้มีประสบการณ์ในการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลปกครองมาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและสะสมประสบการณ์ในการว่าคดีในลักษณะต่างๆ ในศาลปกครองเรี่อยมา จนเรียกได้ว่ามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินคดีปกครองระดับสูง มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีปกครองที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น คดีอันกี่ยวกับใช้สิทธิในการแก้ไข เยียวยา หรือบรรเทาทุกข์อันเนื่องมาจากการกระทำทางปกครองอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาทิ การดำเนินกระบวนการเพื่อให้มีการเพิกถอนกฎ หรือคำสั่งทางปกครอง การฟ้องบังคับให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดหรือกระทำผิดสัญญาทางปกครอง โดยสำนักงานกฎหมายคนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จะให้บริการจากกระบวนการตั้งแต่การดำเนินการตามเงื่อนไขขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำเพื่อก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง การยกร่างคำคู่ความ ได้แก่คำฟ้อง คำคัดค้านคำให้การ คำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม รวมทั้งการยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา