บริษัท สำนักงานกฎหมาย
คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นสำนักงานกฎหมายที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรต่างๆในประเทศไทย บริการให้คำปรึกษาทางกฏหมายทั่วไป กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายเฉพาะทางอื่นๆ เช่น กฎหมายปกครอง รวมถึงรับว่าความทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง คดีระหว่างประเทศ และอนุญาโตตุลาการ ให้กับลูกความทั่วไป หน่วยงานรัฐ และธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งที่เป็นองค์กรและรายบุคคล

ทำไม?
คุณถึงควรเลือกเรา

บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด มุ่งเน้นการขจัดข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยมิต้องอาศัยกระบวนการทางศาล  เพื่อให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีให้น้อยที่สุด ซึ่งถือเป็นงานบริการแขนงใหม่ที่แตกต่างไปจากการให้บริการของสำนักงานกฎหมายทั่วๆไป

เราใส่ใจทุกปัญหาของคุณ

ปัญหาของคุณคือสิ่งที่เราให้ความใส่ใจ และพร้อมจะร่วมกันแก้ปัญหาไปพร้อมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดผลสำเร็จและกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีให้น้อยที่สุด

บริการของเรา

บริการของสำนักกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด จำแนกออกได้เป็นสองประเภท ได้แก่ บริการด้านงานอรรถคดีความและการอนุญาโตตุลาการ และบริการด้านงานปรึกษา ซึ่งเรามีทีมทนายความที่มีความเชี่ยวชาญและพร้อมให้คำปรึกษาท่านในทุกด้าน

 • service-01งานอรรถคดีความและการอนุญาโตตุลาการ
  การดำเนินคดีในชั้นศาล,การระงับข้อพิพาทนอกศาล,การบังคับคดี และการขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย,การดำเนินคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน และการดำเนินคดีปกครอง รายละเอียด
 • service-08งานปรึกษา
  กฎหมายธุรกิจ,กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตทำงานและการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล,งานตรวจสอบสถานะของธุรกิจ,งานทรัพย์สินทางปัญญา,กฎหมายมหาชน,การให้บริการรับรองลายมือชื่อ และเอกสาร รายละเอียด

  Our Firm's

  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 โดยนักกฎหมายและนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ

  – ภายใต้การบริหารจัดการของคณะนักกฎหมายผู้เป็นหุ้นส่วนในรูปคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันมีนายภูริช ฦาไชย เป็นกรรมการผู้จัดการ

  – 25 สิงหาคม 2537 สำนักงานฯได้ก่อตั้งบริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จำกัด บริษัทในเครือขึ้นเพื่อรองรับงานด้านต่างประเทศ

  – ประกอบกิจการให้บริการทางกฎหมาย ทั้งทางด้านอรรถคดีทั้งปวงและทางด้านการเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้บริการแก่ลูกความทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  • ทำไมถึงต้องเลือกเรา ?

   บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด และ บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จำกัด เป็นสำนักงานกฎหมายที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน องค์กรธุรกิจชั้นนำหลากหลาย ตลอดจนองค์กรของรัฐในการให้บริการด้านกฎหมาย ทั้งยังเป็นที่ยอมรับของบรรดาสำนักงานกฎหมายชั้นนำของประเทศด้วย โดยสำนักงานฯ เคยได้รับเชิญให้ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินคดีและข้อคิดเห็นทางกฎหมายแก่สำนักงานกฎหมายต่างๆ ทั้งภายในประเทศและที่เป็นสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศในการดำเนินคดีสำคัญๆ อยู่เนืองๆ

  • ลูกค้าของเรามีใครบ้าง ?

   ลูกความที่เป็นองค์การ หรือสถาบันที่ประกอบกิจการด้านต่างๆ มีดังต่อไปนี้

   • สถาบันการเงิน ต่างๆ ทั้งที่เป็นของรัฐ และเอกชน ในประเทศ และต่างประเทศ
   • หน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา รัฐ และเอกชน
   • กิจการโทรคมนาคม
   • กิจการพลังงาน
   • กิจการอสังหาริมทรัพย์/โรงแรม
   • กิจการประกันภัย/โรงพยาบาล
   • กิจการค้าปลีก – ค้าส่
   • กิจการการบินและขนส่ง
   • กิจการอาหารและเครื่องดื่ม
   • กิจการก่อสร้าง
   • องค์การมหาชน
   • องค์กรและธุรกิจอื่นๆ รวมทั้งมูลนิธิ และองค์กรการกุศลต่างๆ

  บทความที่น่าสนใจ

  เรามีบทความที่เขียนขึ้นโดยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่จะทำให้คุณเข้าใจแง่มุมของกฎหมายมากขึ้น  อ่านต่อ  click

  How We
  Can Help You?